🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی 🎁

آموزش عملگرها در سی شارپ

در این بخش از آموزش زبان سی شارپ به آموزش عملگرها در سی شارپ می پردازیم و شما را با انواع عملگرها در #C آشنا می کنیم.

آموزش عملگرها در سی شارپ

عملگرها به منظور انجام عملیات های مختلف روی متغیرها و مقادیر استفاده می شوند. به عبارتی دیگر عملگرها در زبان های برنامه نویسی نمادهایی هستند که عملیات های مختلفی را انجام می دهند.

ما در بحث عملگرها مفهومی به نام عملوند داریم، عملوندها مقادیری هستند که عملگرها بر روی آن ها عمل می کنند.

زبان سی شارپ هم از این قاعده مستثنی نبوده و دارای عملگرهایی می باشد که در دسته بندی های زیر قرار می گیرند:

  • عملگرهای محاسباتی
  • عملگرهای انتسابی
  • عملگرهای مقایسه ای
  • عملگرهای منطقی

همچنین عملگرها در سی شارپ می توانند بر اساس تعداد عملوندهایی که روی آن ها عملیات انجام می شود هم دسته بندی شوند:

  • عملگرهایی که به یک عملوند نیاز دارند (Unary)
  • عملگراهایی که به دو عملوند نیاز دارند (Binary)
  • عملگرهایی که به سه عملوند نیاز دارند (Ternary)

به عنوان مثال در نمونه زیر، ما از عملگر + استفاده می کنیم تا دو مقدار را باهم جمع کنیم:

آموزش سی شارپ

خروجی مثال بالا به شکل زیر است:

آموزش عملگرها در سی شارپ

علی رغم اینکه عملگر + همانند مثال بالا معمولا برای جمع کردن دو مقدار به کار می رود، همچنین می تواند به منظور جمع کردن یک متغیر و یک مقدار یا جمع دو متغیر به کار رود و به عبارتی برخی از عملگرها براساس نوع علموندها رفتارهای متفاوتی خواهند داشت.

زبان سی شارپ

خروجی مثال بالا به شکل زیر است:

آموزش سی شارپ

عملگرهای محاسباتی

عملگرهای محاسباتی برای انجام عملیات های متداول ریاضی به کار می روند.

سی شارپ پنج عملگر را برای محاسبات معرفی می کند: جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*)، تقسیم (/) و قدر مطلق (%). این عملگرها تقریبا در تمامی زبان های برنامه نویسی موجود هستند.

آموزش عملگرها در سی شارپ

این عملگرها می توانند روی تمامی انواع عددی انجام شوند. (انواعی مانند sbyte، byte، short، ushort، int، uint، long، ulong، float، double و decimal)

نکته: لازم به یادآوری است که مقدار حاصل از یک عملیات محاسباتی تابع قوانین نوع داده متغیری است که حاصل عملیات در آن قرار می گیرد. نتیجه یک عملیات تقسیم ممکن است یک مقدار اعشاری داشته باشد. با این حال ، اگر به یک متغیر int اختصاص داده شود، قسمت اعشاری از بین می رود. حتی اگر عملیاتی روی چندین عدد صحیح انجام شده و به یک متغیر غیر صحیح اختصاص داده شود (float)، در این حالت نیز نتیجه قبل از تبدیل ضمنی، به عنوان یک عدد صحیح محاسبه می شود. این بدان معنی است که اگرچه مقدار حاصله به یک متغیر اعشاری اختصاص داده می شود، اما قسمت اعشاری هنوز کوتاه می شود مگر اینکه ابتدا حداقل یکی از مقادیر متغیرها به طور صریح تبدیل شود. مثال زیر این موضوع را نشان می دهد:

انواع عملگرها در سی شارپ

عملگرهای (افزایش) Increment و (کاهش) Decrement

زبان برنامه نویسی #C دو عملگر محاسباتی دیگر به نام های عملگر افزایش (++) و عملگر کاهش (--) دارد که برای افزایش دادن یا کاهش دادن مقدار متغیر به کار می روند. این عملگرها به عنوان عملگرهای دسته (Unary) تعریف می شوند چون فقط بر روی یک عملوند عمل می کنند.

عملگر افزایشی یک واحد به عملوند خود اضافه می کند.
عملگر کاهشی یک واحد از عملوند خود کم می کند.

آموزش عملگرها در سی شارپ

نکته: زمانی که از این عملگرها در یک عبارت محاسباتی استفاده شود، موقعیت قرارگیری آن ها در قبل یا بعد از عملوند خود مهم است. در این حالت اگر عملوند افزایشی بعد از عملوند خود قرار بگیرد، ابتدا مقدار فعلی عملوند در آن عبارت محاسباتی لحاظ می شود وسپس در انتها یک واحد به عملوند اضافه می شود. و همینطور اگر عملوند کاهشی بعد از عملوند خود قرار بگیرد، ابتدا مقدار فعلی عملوند در آن عبارت محاسباتی لحاظ می شود و در انتها یک واحد از عملوند آن کسر می گردد.

آموزش عملگرها در سی شارپ

عملگرهای انتسابی در سی شارپ

عملگرهای انتسابی به منظور اختصاص دادن مقادیر به متغیرها به کار می روند. نوع عملوند این طرف مساوی باید با نوع عملوند طرف دیگر مساوی یکسان بوده یا بصورت ضمنی تبدیل شده باشد. در مثال زیر، ما از نماد مساوی (=) استفاده می کنیم تا مقدار 10 را به متغیر x اختصاص دهیم:

آموزش عملگرها در سی شارپ

خروجی مثال بالا به شکل زیر است:

آموزش سی شارپ

به عنوان مثال عملگر (+=) مقدار سمت راست را به مقدار عملوند سمت چپ اضافه کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ می ریزد.

آموزش عملگرها در سی شارپ

خروجی مثال بالا به شکل زیر است:

عملگرها در زبان c#

لیست عملگرهای انتسابی در سی شارپ

آموزش عملگرها در سی شارپ

عملگرهای مقایسه ای در سی شارپ

عملگرهای مقایسه ای به منظور مقایسه کردن دو مقدار استفاده می شوند و نتیجه ای که برمی گردانند از نوع Boolean می باشد.

این عملگرها دو مقدار را مقایسه کرده و به عنوان نتیجه مقدار True یا False برمی گردانند.

عملگرهای انتسابی در سی شارپ

به عنوان مثال عملگر =! بررسی می کند که دو عبارت مخالف یکدیگر هستند یا خیر:

عملگرهای محاسباتی در سی شارپ

خروجی مثال بالا به شکل زیر است:

عملگرهای محاسباتی در سی شارپ

عملگرهای منطقی در سی شارپ

عملگرهای منطقی به منظور ترکیب نمودن عبارت های شرطی به کار می روند. زمانی که بخواهیم شرط هایی را با هم ترکیب کنیم و شرط های پیچیده تری را ایجاد کنیم، می توانیم از این عملگرها استفاده کنیم.

آموزش سی شارپ

عملگر &&: این عملگر در صورتی مقدار True برمی گرداند که هر دو عبارت مقدار true برگردانند.

عملگر ||: این عملگر در صورتی مقدار True برمی گرداند که یکی از عبارت ها نتیجه true داشته باشد.

عملگر !: این عملگر در حقیقت نتیجه یک عبارت Boolean را برعکس می کند، یعنی به عنوان مثال نتیجه true را به false تبدیل می کند.

مثال عملگر &&:

عملگرهای منطقی در سی شارپ

خروجی مثال بالا به شکل زیر است:

آموزش انواع عملگرها در سی شارپ

تقدم و اولویت عملگرها در سی شارپ

عملگرها در زبان سی شارپ

تقدم انجام محاسبات در سی شارپ از سمت "چپ به راست" می باشد. اگر در یک عبارت از چندین عملگر استفاده شود، عملگرهای با حق تقدم بیشتر زودتر محاسبه می شوند. در مثال زیر، عملیات ضرب اول انجام می شود زیرا عملیات ضرب نسبت به جمع اولویت بیشتری دارد. آموزش سی شارپ

شما می توانید با استفاده از پرانتز ترتیب اولویت های از پیش تعبیه شده را تغییر دهید، زیرا همیشه در محاسبات ریاضیاتی عملیات درون پرانتز باید زودتر از بقیه محاسبات انجام شود.


جدول تقدم علمگرها در سی شارپ

آموزش C#

آموزش #C آموزش زبان سی شارپ آموزش عملگرها در سی شارپ دوره آموزش برنامه نویسی سی شارپ

مقالات این دسته بندی