آموزش عناصر html

یک عنصر HTML معمولاً از یک تگ شروع و یک تگ پایان تشکیل می شود و محتوا بین آنها قرار می گیرد.

آموزش عناصر html

یک عنصر HTML معمولاً از یک تگ شروع و یک تگ پایان تشکیل می شود و محتوا بین آنها قرار می گیرد.

 <tagname>Content goes here...</tagname>

عنصر HTML هر چیزی از برچسب شروع تا برچسب پایان است:

< p >My first paragraph.< /p >

آموزش html

عناصر HTML بدون محتوا عناصر خالی یا (Empty Elements) نامیده می شوند. عناصر خالی دارای برچسب انتهایی نیستند مانند < br> که نشانگر شکست خط است. عناصر تو در تو یا Nested Elements می توانند به صورت تو در تو باشند، مانند خود سند HTML که شامل تگ های تو در تو به شکل زیر می باشد:

آموزش html

عنصر HTML که شامل تگ آغازین و تگ پایانی می باشد کل سند را مشخص می کند و تگ های دیگر درون این تگ قرار می گیرند. عنصر body که درون عنصر HTML قرار گرفته بدنه سند را مشخص می کند.

دقت داشته باشید که بعضی عناصر HTML هستند که حتی اگر تگ پایانی را برای آن ها مشخص نکنید، درست کار می کنند ولی شما همیشه سعی کنید تگ پایانی را فراموش نکنید.

HTML حساس به حروف کوچک و بزرگ نیست، به این معنی که تگ < p> با تگ < P> یکسان است اما شما سعی کنید از تگ ها به صورت حروف کوچک استفاده کنید.

آموزش HTML دوره آموزشی طراحی سایت آموزش web design آموزشگاه برنامه نویسی