🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁

آموزش محاسبات در جاوا اسکریپت

در این مقاله به آموزش نحوه محاسبات عددی توسط عملگرهای جاوا اسکریپت و تخصیص مقادیر جدید به متغیرها در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (javascript) می پردازیم.

آموزش محاسبات در جاوا اسکریپت

عملگرهای محاسباتی جاوا اسکریپت

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت، عملگرهای محاسباتی، محاسبه ای را روی اعداد انجام می دهند.

آموزش جاوا اسکریپت (javascript)

عملیات محاسباتی

در جاوا اسکریپت، یک عملیات محاسباتی معمولی بر روی دو عدد عمل می کند.

دو عدد می توانند ثابت باشند، مانند مثال زیر که دو عدد 100 و 50 با یکدیگر جمع شده اند:

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (javascript)

یا متغیر باشند. در مثال زیر ابتدا اعداد 100 و 50 درون متغیرها قرار گرفته و سپس از متغیرها در عبارت محاسباتی استفاده شده است.

زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (javascript)

یا عبارت باشند. در مثال زیر همانطور  که می بینید طرف اول عملیات ضرب، خود یک عبارت محاسباتی است که ابتدا می بایست این عبارت محاسبه شده و در انتها حاصل این عبارت با طرف دوم ضرب گردد.

جاوا اسکریپت (javascript)

عملگرها و عملوندها

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت، اعدادی یا مقادیری که در یک عملیات محاسباتی استفاده می شوند، عملوند نامیده می شوند.

عملیاتی که بین دو عملوند انجام می شود توسط یک عملگر تعریف می شود. عملگر در حقیقت نمادی هست که عملی را انجام می دهد.

جاوا اسکریپت (javascript) عملگر جمع

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت، عملگر جمع (+) اعداد را با هم جمع می کند:

عملگر جمع در جاوا اسکریپت (javascript) عملگر تفریق

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت، عملگر تفریق (-) اعداد را تفریق می کند.

عملگر تفریق در جاوا اسکریپت (javascript) عملگر ضرب

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت، عملگر ضرب (*) اعداد را ضرب می کند.

عملگر ضرب در جاوا اسکریپت (javascript) عملگر تقسیم

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت، عملگر تقسیم (/) اعداد را تقسیم می کند و خارج قسمت را به ما برمی گرداند.

عملگر تقسیم در جاوا اسکریپت (javascript) عملگر باقی مانده (%)

در زبان جاوا اسکریپت ما عملگری داریم به نام عملگر قدر مطلق (%) که باقی مانده ی تقسیم دو عدد را بر می گرداند. مثال زیر باقیمانده تقسیم متغیر x را بر متغیر y برمی گرداند و درون متغیر z قرار می دهد.

عملگر باقی مانده در جاوا اسکریپت (javascript) عمگر افزایشی

عملگر افزایشی (++) یک واحد به عملوند خود اضافه می کند و حاصل را مجدد درون همان عملوند قرار می دهد. در مثال زیر ابتدا مقدار 5 درون متغیر x قرار می گیرد. پس از آن در خط بعد یک واحد به مقدار متغیر x اضافه می گردد و حاصل که عدد 6 می باشد، مجدد درون متغیر x قرار می گیرد و در خط آخر مقدار فعلی متغیر x که برابر با 6  است درون متغیر z قرار می گیرد.

عملگر افزایشی در جاوا اسکریپت (javascript) عملگر کاهشی

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت، عملگر کاهشی (--)  یک واحد از عملوند خود کم می کند و حاصل را مجدد درون همان عملوند قرار می دهد.

عملگر کاهشی در جاوا اسکریپت (javascript) عملگر توان دار

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت، عملگر توان دادن (**) اولین عملوند را به توان دومین عملوند می رساند. مثال زیر متغیر x را که دارای مقدار 5  بوده را به توان 2 رسانده و حاصل را در متغیر z قرار می دهد.

عملگر توان دار در جاوا اسکریپت (javascript)

حاصل عبارت محاسباتی X ** y مشابه دستور Math.pow(x,y) می باشد. ما در رابطه با function ها یا همان توابع در جاوا اسکریپت در مقالات بعدی به طور کامل توضیح خواهیم داد. در اینجا Math.Pow() یک تابع است که مقدار ورودی خود را به توان می رساند و سپس نتیجه را به ما برمیگرداند و نتیجه درون متغییر z قرار میگرید.

زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (javascript)

تقدم عملگرها

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت، تقدم عملگرها ترتیب اینکه کدام عمل در یک عبارت محاسباتی زودتر انجام شود را مشخص می کند.

تقدم عملگرها در جاوا اسکریپت (javascript)

آیا حاصل مثال بالا مشابه 150* 3 است؟ یا مشابه 100 + 150 می باشد؟

جمع یا ضرب کدام اول انجام می شود؟

همانند ریاضیات مدرسه، عملیات ضرب اول انجام می شود. ضرب و تقسیم الویت بالاتری نسبت به جمع و تفریق دارند و این الویت با استفاده از پرانتز () تغییر می کند.

تقدم عملگرها در جاوا اسکریپت (javascript)

وقتی در یک عبارت محاسباتی از پرانتز استفاده می کنیم، عملیات داخل پرانتز اول محاسبه می شوند.

وقتی تعدادی از عملگرهای واقع در یک عبارت محاسباتی الویت یا تقدم یکسان داشته باشند (مانند عملگرهای جمع و تفریق)، در این حالت محاسبات به ترتیب از چپ به راست انجام می شود.

تقدم عملگرها در جاوا اسکریپت (javascript)

تقدم عملگرهای جاوا اسکریپت

در جدول زیر می توانید تقدم عملگرهای محاسباتی را به ترتیب اولویت از بالا به پایین ببینید.

تقدم عملگرها در جاوا اسکریپت (javascript)

آموزش جاوا اسکریپت دوره آموزش جاوا اسکریپت محاسبات در جاوا اسکریپت آموزش javascript یادگیری زبان جاوا اسکریپت

مقالات این دسته بندی