آموزش Eventها در JQuery

در این مقاله به آموزش Eventها در کتابخانه JQuery می پردازیم.

آموزش Eventها در JQuery

کلیه اقدامات مختلف بازدید کننده که یک صفحه وب می تواند به آنها پاسخ دهد ، رویدادها (Events) خوانده می شوند.

مانند:

حرکت دادن یک ماوس بر روی یک عنصر

انتخاب یک دکمه رادیویی

کلیک روی یک عنصر

در جدول زیر نمونه هایی از رویدادهای رایج DOM آورده شده است:

JQuery Events

در jQuery  بیشتر رویدادهای DOM از یک متد JQuery مشابه استفاده می کنند. برای اختصاص یک رویداد click به همه پاراگراف های یک صفحه ، می توانید این کار را انجام دهید:

JQuery Events

در گام بعد باید تعریف کنید هنگامی که این رویداد اتفاق افتاد چه عملی انجام بگیرد. شما باید عملکردی را به رویداد منتقل کنید:

JQuery Events

رویدادهای رایج JQuery

$(Document).Ready()

این متد به ما امکان می دهد وقتی یک سند HTML به طور کامل بارگیری شد ، یک عملی را انجام دهیم.

()click

این متد یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند. این تابع هنگامی اجرا می شود که کاربر روی عنصر HTML کلیک کند.

مثال زیر نشان می دهد هنگامی که کاربر بر روی یک عنصر p کلیک می کند، عنصر p جاری مخفی می گردد:

JQuery Events

()dblclick

این متد نیز مشابه متد ()click یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند. این تابع هنگامی اجرا می شود که کاربر روی عنصر HTML دابل کلیک کند.

JQuery Events

()mouseenter

متد ()mouseenter یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند.این تابع هنگامی که نشانگر ماوس وارد عنصر HTML می شود ، اجرا می شود.

JQuery Events

()mouseleave

متد ()mouseleave یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند. این تابع هنگامی که نشانگر ماوس عنصر HTML را ترک می کند، اجرا می شود.

JQuery Events

()mousedown

متد ()mousedown یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند. وقتی دکمه سمت چپ، وسط یا راست ماوس را فشار دهید، در حالی که ماوس بالای عنصر HTML قرار دارد، این تابع اجرا می شود.

JQuery Events

()mouseup

متد ()mouseup یک تابع یا عملکردی را به یک عنصر HTML متصل می کند. وقتی دکمه سمت چپ، وسط یا راست ماوس آزاد شد، در حالی که ماوس روی عنصر HTML قرار دارد، ین تابع اجرا می شود.

JQuery Events

()hover

این متد دو عملکرد انجام می دهد و در واقع ترکیب دو متد ()mouseenter و ()mouseleave می باشد. اولین عملکرد هنگامی که ماوس وارد عنصر HTML می شود و عملکرد دوم هنگام خروج ماوس از عنصر HTML اجرا می شود.

JQuery Events

()focus

متد ()focus یک عملکرد یا تابعی را به یک فیلد فرم HTML متصل می کند. این عملکرد هنگامی انجام می شود که نشانگر وارد فیلد می شود.

JQuery Events

()Blur

متد ()blur یک عملکرد یا تابعی را به یک فیلد فرم HTML متصل می کند. این عملکرد هنگامی انجام می شود که فیلد نشانگر را از دست می دهد.

JQuery Events

on() Method

متد ()on یک یا چند عملکرد را به عناصری که انتخاب شده اند، متصل می کند. کد زیر یک رویداد click را به یک تگ p  وصل می کند:

JQuery Events

اتصال چند عملکرد به یک عنصر p :

JQuery Events

آموزش Eventها در JQuery آموزش JQuery Events دوره آموزشی طراحی سایت آموزشگاه برنامه نویسی