آموزش HTML Form Elements

در این بخش از آموزش طراحی سایت تمام عناصر مختلف فرم HTML توضیح داده می شود.

آموزش HTML Form Elements

HTML Form Elements

در این بخش از آموزش طراحی سایت تمام عناصر مختلف فرم HTML توضیح داده می شود.

<HTML <form می تواند شامل یک یا چند عنصر فرم زیر باشد:

1- <input>

2- <label>

3- <select>

4- <textarea>

5- <button>

6- <fieldset>

7- <legend>

8- <datalist>

9- <output>

10- <option>

11- <optgroup>

The <input> Element

یکی از پرکاربردترین عناصر فرم، عنصر <input> است.

عنصر <input> بسته به ویژگی type می تواند به روش های مختلفی نمایش داده شود.

The input element in HTML

خروجی قطعه کد بالا در مرورگر به صورت زیر است.

The input element in HTML

The <label> Element

عنصر <label> یک برچسب برای چندین عنصر فرم تعریف می کند.

عنصر <label> برای کاربران صفحه خوان مفید است، زیرا وقتی کاربر روی عنصر ورودی تمرکز می کند، صفحه خوان برچسب را با صدای بلند می خواند.

عنصر <label> همچنین به کاربرانی کمک می کند که در کلیک کردن بر روی مناطق بسیار کوچک (مانند دکمه های رادیویی یا چک باکس ها) مشکل دارند - زیرا وقتی کاربر روی متن موجود در عنصر <label> کلیک می کند، دکمه رادیویی/چک باکس را تغییر می دهد.

ویژگی for تگ <label> باید برابر با ویژگی id عنصر <input> باشد تا آنها را به یکدیگر متصل کند.

The <select> Element

عنصر <select> یک لیست کشویی (drop-down list) را تعریف می کند:

the select element in HTML

خروجی قطعه کد بالا در مرورگر به صورت زیر است.

the select element in HTML

عناصر <option> گزینه ای را تعریف می کند که می تواند انتخاب شود.

به طور پیش فرض، اولین آیتم در لیست کشویی انتخاب شده است.

برای تعریف یک گزینه از پیش انتخاب شده، ویژگی انتخاب شده را به گزینه اضافه کنید:

عنصر select در طراحی سایت

خروجی قطعه کد بالا در مرورگر به صورت زیر است.

select element in HTML

مقادیر قابل مشاهده:

از ویژگی size برای تعیین تعداد مقادیر قابل مشاهده استفاده کنید:

visible values in HTML

خروجی قطعه کد بالا در مرورگر به صورت زیر است.

visible values in HTML

ایجاد امکان چندین انتخاب:

از ویژگی چندگانه (multiple attribute) استفاده کنید تا به کاربر اجازه دهید بیش از یک مقدار را انتخاب کند:

multiple selection in HTML

خروجی قطعه کد بالا در مرورگر به صورت زیر است.

multiple selection in web design and HTML

The <textarea> Element

عنصر <textarea> یک فیلد ورودی چند خطی (یک ناحیه متنی) را تعریف می کند:

textarea element in HTML

ویژگی rows تعداد قابل مشاهده خطوط را در یک ناحیه متنی مشخص می کند.

ویژگی cols عرض قابل مشاهده یک ناحیه متنی را مشخص می کند.

به این ترتیب کد HTML بالا در یک مرورگر به صورت زیر نمایش داده می شود:

textarea element in HTML

همچنین می توانید اندازه ناحیه متن را با استفاده از CSS تعریف کنید:

textarea element in HTML

خروجی قطعه کد بالا در مرورگر به صورت زیر است.

textarea element in web designing

The <button> Element

عنصر <button> یک دکمه قابل کلیک را تعریف می کند:

button element in HTML

به این ترتیب کد HTML بالا در مرورگر به صورت زیر نمایش داده می شود:

button element in طراحی سایت

توجه: همیشه ویژگی type را برای عنصر button مشخص کنید. مرورگرهای مختلف ممکن است از انواع مختلف پیش فرض برای عنصر button استفاده کنند.

عناصر <fieldset> و <legend>

عنصر <fieldset> برای گروه بندی داده های مرتبط در یک فرم استفاده می شود.

عنصر <legend> یک عنوان برای عنصر <fieldset> تعریف می کند.

fieldset and legend in HTML

به این ترتیب کد HTML بالا در یک مرورگر به صورت زیر نمایش داده می شود:

fieldset and legend in web design

The <datalist> Element

عنصر <datalist> لیستی از گزینه های از پیش تعریف شده را برای عنصر <input> مشخص می کند.

کاربران با وارد کردن داده ها، فهرست کشویی از گزینه های از پیش تعریف شده را مشاهده خواهند کرد.

ویژگی لیست (list attribute) عنصر <input>، باید به ویژگی id عنصر <datalist> اشاره کند.

datalist Element in HTML

خروجی قطعه کد بالا در مرورگر به صورت زیر است.

datalist element در طراحی سایت

The <output> Element

عنصر <output> نشان دهنده نتیجه یک محاسبه است (مانند محاسبه ای که توسط یک اسکریپت انجام می شود).

مثال زیر یک محاسبه انجام می دهد و نتیجه را در عنصر <output> نشان می دهد:

output element in HTML

خروجی قطعه کد بالا در مرورگر به صورت زیر است.

output Element in Web design

HTML Form Elements

1- <form>

یک فرم HTML برای ورودی کاربر تعریف می کند.

2- <input>

یک کنترل ورودی را تعریف می کند.

3- <textarea>

یک کنترل ورودی چند خطی (منطقه متن) را تعریف می کند.

4- <label>

یک برچسب برای عنصر <input> تعریف می کند.

5- <fieldset>

عناصر مرتبط را در یک فرم گروه بندی می کند.

6- <legend>

یک عنوان برای عنصر <fieldset> تعریف می کند.

7- <select>

یک لیست کشویی (drop-down list) را تعریف می کند.

8- <optgroup>

گروهی از گزینه های مرتبط را در یک لیست کشویی تعریف می کند.

9- <option>

یک گزینه را در یک لیست کشویی تعریف می کند.

10- <button>

یک دکمه قابل کلیک را تعریف می کند.

11- <datalist>

فهرستی از گزینه های از پیش تعریف شده برای کنترل های ورودی را مشخص می کند.

12- <output>

نتیجه یک محاسبه را مشخص می کند.

HTML Form Elements آشنایی با عناصر فرم های HTML طراحی سایت