🎁 تخفیف دوره های آموزشی 🎁

آموزش Predicate delegate در سی شارپ

Predicate متدی را نشان می دهد که شامل مجموعه ای از معیارها است و بررسی می کند که آیا پارامتر فرستاده شده با آن معیارها مطابقت دارد یا خیر.

آموزش Predicate delegate در سی شارپ

Predicate Delegate در زبان #C

در بخش قبلی با Action delegate ها در زبان #C آشنا شدید، در این بخش، Predicate Delegate در زبان برنامه نویسی سی شارپ توضیح داده می شود. Predicate یک delegate است مانند delegate های  Func و Action . Predicate  متدی را نشان می دهد که شامل مجموعه ای از معیارها است و بررسی می کند که آیا پارامتر فرستاده شده با آن معیارها مطابقت دارد یا خیر. متدهای predicate delegate باید یک پارامتر ورودی را بگیرند و یک مقدار از نوع بولین - درست یا نادرست (true or false)- برگردانند.

predicate delegate in C#

Predicate delegate  در فضای نام System تعریف می شود، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

Predicate signature: public delegate bool Predicate<in T>(T obj);

همانند سایر انواع delegate ، Predicate را می توان با هر متد، متد anonymous یا lambda expression استفاده کرد.

Predicate Delegate در زبان #C

خروجی کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

Predicate Delegate در زبان #C

یک متد anonymous نیز می تواند به یک نوع Predicate delegate اختصاص داده شود. همانطور که در زیر نشان داده شده است.

Predicate delegate

خروجی کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

Predicate delegate

همانطور که در زیر نشان داده شده است، می توان یک عبارت lambda  را به یک نوع Predicate delegate اختصاص داد.

آموزش predicate delegate در زبان سی شارپ

خروجی کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

آموزش predicate delegate در زبان سی شارپ

نکاتی که باید به خاطر بسپارید:

1- Predicate delegate  یک پارامتر ورودی می گیرد و نوع بازگشتی boolean  دارد.

2- predicate delegate  باید شامل معیارهایی برای بررسی اینکه آیا پارامتر عرضه شده مطابق با این معیار است یا خیر باشد.

2- Anonymous method و Lambda expression را می توان به predicate delegate اختصاص داد.

Delegate Predicate delegate آموزش زبان برنامه نویسی سی شارپ

مقالات این دسته بندی