🎁 تخفیف دوره های آموزشی 🎁

دستور DELETE در SQL Server

در این بخش نحوه حذف داده از جدول در پایگاه داده SQL Server توضیح داده می شود.

دستور DELETE در SQL Server

حذف داده ها با استفاده از عبارت DELETE در SQL Server

از عبارت DELETE برای حذف داده ها از جدول موجود در schema فعلی یا جداول schema که در آن امتیاز DELETE دارید استفاده کنید.

حذف داده ها با استفاده از عبارت DELETE در SQL Server

در اینجا ما داده های جدول Employee نشان داده شده در زیر را حذف می کنیم.

حذف داده ها با استفاده از عبارت DELETE در SQL Server

با استفاده از عبارت WHERE می توانید رکورد(های) خاص را از جدول حذف کنید. مثال زیر رکوردی را از جدول Employee که در آن مقدار EmployeeID برابر با 1 است حذف می کند.

نحوه حذف داده از جدول در پایگاه داده SQL Server

اکنون، کویری Select * from Employee ردیف های زیر را نمایش می دهد.

آموزش SQL Server

به همین ترتیب در مثال زیر همه کارکنانی که حقوق آنها بیش از 40000 باشد از جدول Employee حذف می شود.

آموزش SQL Server

اکنون، کویری Select * from Employee ردیف های زیر را نمایش می دهد.

دستور DELETE در SQL Server

عبارت DELETE در زیر تمامی رکوردها را از جدول Employee حذف می کند.

حذف رکورد ها از جدول دیتابیس

اکنون، Select * from Employee یک جدول خالی را نمایش می دهد.

حذف رکورد ها از جدول دیتابیس

توجه داشته باشید که شما نمی توانید مقدار یک ستون را با استفاده از عبارت DELETE حذف کنید. از عبارت UPDATE برای ست کردن آن به مقدار NULL استفاده کنید.

دستور DELETE در SQL Server حذف رکورد ها از جدول دیتابیس آموزش SQL Server