🎁 تخفیف ویژه تمامی دوره های آموزشی به مناسبت ولادت امام رضا (ع) 🎁

دستور INSERT در SQL Server

در این بحش نحوه وارد کردن داده در جداول SQL Server آموزش داده می شود.

دستور INSERT در SQL Server

وارد کردن داده در جدول با استفاده از دستور INSERT در SQL Server

دستور INSERT INTO برای درج یک یا چند رکورد در یک جدول در پایگاه داده SQL Server استفاده می شود.

وارد کردن داده در جداول با استفاده از عبارت INSERT در SQL Server

در اینجا، ما داده ها را در جدول Employee زیر که در فصل ایجاد جدول در بخش های قبلی آموزش SQL Server ایجاد کرده ایم، وارد می کنیم.

وارد کردن داده در جداول SQL Server

عبارت INSERT INTO زیر یک سطر را در تمام ستون های جدول Employee در پایگاه داده SQL Server وارد می کند.

وارد کردن داده در جداول با استفاده از عبارت INSERT در SQL Server

توجه داشته باشید که ستون EmployeeId یک ستون از نوع identity است، بنابراین مقادیر در هر دستور insert به طور خودکار تولید می شوند. در نتیجه، ستون EmployeeId در دستور درج بالا گنجانده نشده است.

برای مشاهده داده های وارد شده، دستور Select * from Employee را اجرا کنید. همانطور که در زیر نشان داده شده است، در query editor جستجو کنید.

وارد کردن داده در جداول با استفاده از عبارت INSERT در SQL Server

درج مقادیر در همه ستون ها

برای درج مقادیر در تمام ستون های جدول، نیازی به تعیین نام ستون ها با نام جدول ندارید. مطابق شکل زیر مقادیر هر ستون را به ترتیبی که در جدول نشان داده شده است مشخص کنید.

درج مقادیر در همه ستون ها در جداول پایگاه داده

توجه داشته باشید که هر گونه تغییر در توالی، تعداد مقادیر یا نوع داده آن ممکن است منجر به خطا یا داده های نادرست شود.

درج مقادیر به ستون های خاص

برای درج داده ها در ستون های خاص، نام ستون ها را در پرانتز مشخص کنید. مطمئن شوید که سایر ستون ها مقادیر null را قبول می کنند. در غیر این صورت، خطا ایجاد می شود.

آنچه که در زیر می بینید داده ها را فقط در ستون های FirstName و LastName درج می کند.

 درج مقادیر به ستون های خاص جداول دیتابیس

توجه داشته باشید که شما باید داده ها را در تمام ستون هایی که NOT NULL هستند وارد کنید. در غیر این صورت خطا ایجاد می شود.

وارد کردن چندین رکورد

با قرار دادن چندین رکورد در پرانتز بعد از VALUES، چندین رکورد را در یک دستور INSERT INTO وارد کنید. آنچه که در زیر می بینید دو رکورد را در جدول Employee در پایگاه داده SQL Server ، MySQL ، PostgreSQL و SQLite وارد می کند.

وارد کردن چندین رکورد در جداول پایگاه داده SQL Server

برای وارد کردن چندین رکورد در ستون های خاص، نام ستون ها را در داخل پرانتز، مانند شکل زیر مشخص کنید.

وارد کردن چندین رکورد در جداول پایگاه داده SQL Server

اکنون با اجرای Select * from Employee نتیجه زیر نمایش داده می شود.

وارد کردن چندین رکورد در جداول پایگاه داده SQL Server
وارد کردن داده در جداول دیتابیس دستور INSERT در SQL Server آموزش SQL Server