ArrayList در سی شارپ

در این بخش از آموزش سی شارپ، نحوه ایجاد یک ArrayList و عملکرد آن، ویژگی ها و متدهای ArrayList معرفی و با مثال های کاربردی توضیح داده می شوند.

ArrayList در سی شارپ

ArrayList در سی شارپ

در #C یک ArrayList مجموعه ای غیر عمومی (non-generic) از اشیاء است که اندازه آنها به صورت پویا افزایش می یابد. در واقع این همان آرایه است با این تفاوت که اندازه آن به صورت پویا افزایش می یابد.

از ArrayList می توان برای افزودن داده های ناشناخته در جایی که انواع و اندازه داده ها را نمی دانید استفاده کرد.

ایجاد یک ArrayList

کلاس ArrayList در فضای نام System.Collections وجود دارد. در مثال زیر یک شی از نوع ArrayList با استفاده از کلمه کلیدی new ایجاد شده است.

ArrayList in C#

اضافه کردن عناصر در ArrayList

برای افزودن عناصر در ArrayList از متد ()Add یا object initializer syntax استفاده کنید.

یک ArrayList می تواند حاوی چندین مقدار تهی (null) و همچنین مقادیر تکراری باشد.

اضافه کردن عناصر در  ArrayList

خروجی قطعه کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

اضافه کردن عناصر در  ArrayList

از متد AddRange (ICCollection c) برای اضافه کردن کل Array، HashTable، SortedList، ArrayList، BitArray، Queue و Stack در ArrayList استفاده کنید.

ArrayList in C#

خروجی قطعه کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

C# ArrayList آموزش

دسترسی به ArrayList

عملکرد کلاس ArrayList به این صورت است که interface به نام IList را پیاده سازی می کند. بنابراین، به عناصر می توان با استفاده از indexer ، به همان روشی که یک آرایه انجام می دهد، دسترسی داشت. Index از صفر شروع می شود و برای هر یک از عناصر بعدی یکی یکی افزایش می یابد.

یک سبک صریح به انواع مناسب مورد نیاز است، یا از متغیر var استفاده کنید.

دسترسی به ArrayList

تکرار یک ArrayList

ArrayList همچنین interface به نام ICollection را پیاده سازی می کند که از تکرار انواع مجموعه پشتیبانی می کند. بنابراین، از foreach و حلقه for برای تکرار یک ArrayList استفاده کنید. ویژگی Count در یک ArrayList تعداد کل عناصر ArrayList را برمی گرداند.

تکرار یک ArrayList

خروجی قطعه کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

لیست آرایه ها در زبان سی شارپ

درج عناصر در ArrayList

از متد ()Insert برای درج یک عنصر در ایندکس مشخص شده در یک ArrayList استفاده کنید.

امضا: void Insert (int index, Object value)

درج عناصر در  ArrayList

خروجی قطعه کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

اضافه کردن عناصر به لیست آرایه در زبان سی شارپ

از متد ()InsertRange برای درج یک مجموعه در ArrayList در ایندکس تعیین شده استفاده کنید.

امضا: Void InsertRange (int index, ICollection c)

لیست آرایه در زبان سی شارپ

خروجی قطعه کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

ArrayList in C#

حذف عناصر از ArrayList

از متدهای ()Remove()، RemoveAt یا RemoveRange برای حذف عناصر از ArrayList استفاده کنید.

حذف عناصر از ArrayList

خروجی قطعه کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

حذف عناصر از لیست آرایه در زبان سی شارپ

بررسی عنصر در ArrayList

از متد ()Contains برای تعیین اینکه آیا عنصر مشخص شده در ArrayList وجود دارد یا خیر استفاده کنید. اگر وجود داشته باشد true را برمی گرداند در غیر این صورت false را برمی گرداند.

بررسی عنصر در ArrayList

خروجی قطعه کد بالا در ادامه نشان داده شده است.

بررسی وجود یک عنصر در لیست آرایه در زبان سی شارپ

نکته مهم:

به دلیل مسائل و مشکلات مربوط با عملکرد و کارایی، استفاده از کلاس ArrayList توصیه نمی شود. در عوض، از <List<object برای ذخیره اشیاء ناهمگن استفاده کنید. برای ذخیره داده هایی از نوع داده مشابه، از <Generic List<T استفاده کنید.

ویژگی های ArrayList

1- Capacity

تعداد عناصری را که ArrayList می تواند داشته باشد را دریافت یا تنظیم می کند.

2- Count

تعداد عناصر موجود در ArrayList را دریافت می کند.

3- IsFixedSize

مقداری دریافت می کند که نشان می دهد ArrayList اندازه ثابتی دارد یا خیر.

4- IsReadOnly

مقداری دریافت می کند که نشان می دهد ArrayList فقط خواندنی است یا خیر.

5- Item

عنصر را در ایندکس تعیین شده دریافت یا تنظیم می کند.

متدهای ArrayList

1- ()Add()/AddRange

متد ()Add یک عنصر را به انتهای ArrayList اضافه می کند.

متد ()AddRange تمام عناصر مجموعه مشخص شده را به ArrayList اضافه می کند.

2- ()Insert()/InsertRange

متد ()Insert یک عنصر را در ایندکس تعیین شده در ArrayList وارد می کند.

متد ()InsertRange تمام عناصر مجموعه مشخص شده را با شروع از ایندکس تعیین شده در ArrayList وارد می کند.

3- ()Remove()/RemoveRange

متد ()Remove عنصر مشخص شده را از ArrayList حذف می کند.

متد ()RemoveRange محدوده یا تعدادی از عناصر را از ArrayList حذف می کند.

4- ()RemoveAt

عنصر موجود در ایندکس مشخص شده را از ArrayList حذف می کند.

5- ()Sort

کل عناصر ArrayList را مرتب می کند.

6- ()Reverse

ترتیب عناصر را در کل ArrayList معکوس می کند.

7- Contains

بررسی می کند که آیا عنصر مشخص شده در ArrayList وجود دارد یا خیر. در صورت وجود true در غیر این صورت false را برمی گرداند.

8- Clear

تمام عناصر موجود در ArrayList را حذف می کند.

9- CopyTo

تمام عناصر یا تعدادی عناصر را در آرایه compitible کپی می کند.

10- GetRange

تعداد مشخصی از عناصر را از ایندکس تعیین شده از ArrayList برمی گرداند.

11- IndexOf

عنصر مشخص شده را جستجو می کند و در صورت یافتن ایندکس صفر را برمی گرداند. اگر عنصر پیدا نشد 1- را برمی گرداند.

12- ToArray

آرایه سازگار (compitible array) را از یک ArrayList برمی گرداند.

ArrayList در سی شارپ ArrayList Properties ArrayList Methods آموزش سی شارپ

مقالات این دسته بندی