🎁 تخفیف دوره های آموزشی 🎁

Dictionary در سی شارپ

در این بخش از آموزش سی شارپ، Dictionary، نحوه ایجاد و دسترسی به آن، به روز رسانی و همچنین حذف عناصر از یک Dictionary آموزش داده می شود.

Dictionary در سی شارپ

Dictionary در سی شارپ

در زبان #C عبارت <Dictionary<TKey, TValue یک کالکشن جنریک است که جفت های کلید-مقدار را بدون ترتیب خاصی ذخیره می کند.

خصوصیات و ویژگی های Dictionary

1- <Dictionary<TKey, TValue جفت های کلید-مقدار را ذخیره می کند.

2- در فضای نام System.Collections.Generic قرار می گیرد.

3- Interface به نام <IDictionary<TKey, TValue را پیاده سازی می کند.

4- کلیدها باید منحصر به فرد باشند و نمی توانند تهی باشند.

5- مقادیر می توانند تهی یا تکراری باشند.

6- به مقادیر می توان با قرار دادن کلید مرتبط درindexer به عنوان مثال myDictionary[key] دسترسی داشت.

7- عناصر به عنوان اشیاء <KeyValuePair<TKey, TValue ذخیره می شوند.

ایجاد Dictionary

می توانید شی <Dictionary<TKey, TValue را با قراردادن نوع کلیدها و مقادیری که می تواند ذخیره کند ایجاد کنید. مثال زیر نحوه ایجاد دیکشنری و افزودن جفت های کلید-مقدار را نشان می دهد.

Dictionary in C#

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر می باشد.

ایجاد دیکشنری در زبان سی شارپ

در مثال بالا، numberNames یک دیکشنری از نوع <Dictionary<int, string است، بنابراین می تواند کلیدهای int و مقادیر رشته را ذخیره کند. به همین ترتیب، cities یک دیکشنری از نوع <Dictionary<string, string است، بنابراین می تواند کلیدهای رشته و مقادیر رشته را ذخیره کند. Dictionary نمی تواند شامل کلیدهای تکراری یا تهی باشد، در حالی که مقادیر می توانند تکراری یا تهی باشند. کلیدها باید منحصر به فرد باشند، در غیر این صورت، یک استثنای زمان اجرا (runtime exception) ایجاد می شود.

دسترسی به عناصر Dictionary

با استفاده از indexer می توان به دیکشنری دسترسی پیدا کرد. یک کلید برای بدست آوردن مقدار مربوطه مشخص کنید. همچنین می توانید از متد ()ElementAt برای دریافت KeyValuePair از ایندکس مشخص شده استفاده کنید.

دسترسی به عناصر یک دیکشنری در زبان سی شارپ

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر می باشد.

access to Dictionary in C#

به روز رسانی Dictionary

برای به روز رسانی یک دیکشنری در زبان سی شارپ مقدار یک کلید را با تعیین کلید در indexer به روز کنید. اگر کلیدی در فرهنگ لغت وجود نداشته باشد، KeyNotFoundException ایجاد می شود، بنابراین قبل از دسترسی به کلیدهای ناشناخته از متد ()ContainsKey استفاده کنید.

به روز رسانی Dictionary

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر می باشد.

به روز رسانی Dictionary

حذف عناصر در Dictionary

متد ()Remove یک جفت کلید-مقدار موجود را از دیکشنری حذف می کند. متد ()Clear تمام عناصر دیکشنری را حذف می کند.

حذف عناصر در Dictionary

خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر می باشد.

Remove elements in Dictionary in C#
Dictionary در سی شارپ تعریف Dictionary در سی شارپ آموزش #C

مقالات این دسته بندی