🎁 تخفیف دوره های آموزشی 🎁

Full Join در SQL Server

FULL JOIN تمام رکوردها از جداول مشخص شده را برمی گرداند.

Full Join در SQL Server

Full Join در SQL Server

FULL JOIN تمام رکوردها از جداول مشخص شده را برمی گرداند. این شامل NULL برای هر رکورد غیر منطبق است.

برخی از پایگاه های داده FULL JOIN را به نام FULL OUTER JOIN می شناسند. این نوع join می تواند یک مجموعه نتایج بسیار بزرگ را برگرداند زیرا تمام سطرها را از همه جداول برمی گرداند.

سینتکس آن به صورت زیر است.

Full Join در SQL Server

برای تفهیم بیشتر، از جداول Employee و Department زیر در همه مثال ها استفاده خواهیم کرد.

جدول Employee :

Full Join در SQL Server

جدول Department :

Full Join در SQL Server

اکنون، به عبارت FULL JOIN زیر نگاه کنید.

Full Join در SQL Server

کویریی بالا نتیجه زیر را نمایش می دهد.

Full Join در SQL Server

همانطور که می بینید، این تمام رکوردها را از هر دو جدول بر می گرداند. ابتدا، تمام رکوردها را از جدول سمت چپ Employee و سپس تمام رکوردها را از جدول سمت راست Department واکشی می کند. این شامل NULL برای تمام رکوردهای غیر منطبق از هر دو جدول است.

حالا بیایید جداول را عوض کنیم و ببینیم نتیجه چگونه تغییر خواهد کرد.

Full Join در SQL Server

کویری بالا نتیجه زیر را نمایش می دهد.

Full Join در SQL Server

همانطور که می بینید این ابتدا تمام رکوردها را از جدول سمت راست Department و سپس رکوردها را از جدول سمت چپ Employee نمایش می دهد. برای تمام رکوردهای غیر منطبق در هر دو جدول، NULL را برمی گرداند.

Full Join در SQL Server آموزش SQL Server