🎁 تخفیف دوره های آموزشی 🎁

Inner Join در SQL Server

کویری INNER JOIN برای بازیابی رکوردهای منطبق از دو یا چند جدول بر اساس شرایط مشخص شده استفاده می شود.

Inner Join در SQL Server

Inner Join در SQL Server

کویری INNER JOIN برای بازیابی رکوردهای منطبق از دو یا چند جدول بر اساس شرایط مشخص شده استفاده می شود. SQL Server از استانداردهای SQL برای کویری های اتصال داخلی یا همان inner join پیروی می کند.

سینتکس آن به صورت زیر است.

Inner Join در SQL Server

برای تفهیم بیشتر، از جداول Employee و Department زیر در همه مثال ها استفاده خواهیم کرد.

جدول Employee :

Inner Join در SQL Server

جدول Department :

Inner Join در SQL Server

کویری inner join زیر را در نظر بگیرید.

Inner Join در SQL Server

کویری inner join بالا جدول Employee و جدول Department را به هم پیوند می دهد و رکوردها را از هر دو جدول که در آن Employee.DepId = Department.DepId بازیابی می کند. این اتصال، رکوردها را از هر دو جدول بیرون می کشد که در آن DeptId از جدول Employee با DeptId از جدول Department مطابقت دارد. اگر مقدار DeptId برابر با NULL باشد یا مطابقت نداشته باشد، آن رکوردها را بازیابی نخواهد کرد. آنچه که در زیر می بینید نتیجه کویری بالا است.

Inner Join در SQL Server

توجه داشته باشید که این فقط رکوردهایی را نشان می دهد که DeptId آنها مطابقت دارد، نه اینکه DeptId آنها تهی باشد یا مطابقت نداشته باشد.

مهم نیست که کدام جدول را در اول کویری قرار می دهید. کویری زیر همان نتیجه یکسان بالا را نمایش می دهد.

Inner Join در SQL Server

استفاده از عبارت INNER JOIN اجباری نیست. می توانید از عبارت WHERE برای دستیابی به همان نتیجه مانند شکل زیر استفاده کنید.

Inner Join در SQL Server

همانطور که در زیر نشان داده شده است، می توانید از نام مستعار به صورت shortcut برای نام جداول استفاده کنید.

Inner Join در SQL Server

دستور INNER JOIN.. ON را تکرار کنید تا یک جدول دیگر در کویری لحاظ شود. به عنوان مثال، کویری inner join زیر سه جدول را به هم پیوند می دهد.

Inner Join در SQL Server
Inner Join درSQL Server آموزش SQL Server