آموزش Design Patterns, در دوره آموزش Design Patterns دانشجو با انواع design pattern ها ، الگوهای طراحی شی گرا و اصول SOLID آشنا می شود.

اصول و الگوهای طراحی شی گرا - Object Oriented Design Principles & Patterns

درباره دوره

اصول طراحی Principles & Patterns قواعد و قوانینی هستند که به عنوان مبنا و پایه ی تصمیمات در طراحی استفاده می شوند تا از به وجود آمدن مشکلات در طراحی جلوگیری کنند.

پیش نیاز دوره

حداقل 2 سال سابقه برنامه نویسی با زبان C#

مخاطبین دوره

برنامه نویسانی که قصد دارند با یادگیری اصول و الگوهای طراحی، نرم افزار با کیفیت، قابل توسعه و کارآمد طراحی کنند.

اهداف دوره

در این دوره دانشجو ابتدا با مشکلات رایج در طراحی نرم افزار آشنا می شود و سپس با یادگیری اصول طراحی شی گراء، می آموزد که چطور می تواند از به وجود آمدن این مشکلات جلوگیری کند. سپس الگوهای طراحی شی گراء را با استفاده از مثال هایی از پروژه های واقعی می آموزد و می تواند از آنها در حل مسائل طراحی خود استفاده کند.

سرفصل دوره آموزشی

آشنایی با طراحی نرم افزار

 • طراحی نرم افزار چیست؟
 • چالش های رایج طراحی نرم افزار
 • سطوح مختلف در طراحی نرم افزار (Detailed Design, Architectural Design و ... )
 • نقش ها و وظایف مختلف در فرآیند طراحی نرم افزار (معمار نرم افزار، طراح نرم افزار، توسعه دهنده و ...)

مبانی طراحی نرم افزار

 • Modularization
 • Abstraction
 • Encapsulation
 • Cohesion
 • Coupling

آشنایی با Design Smell ها

 • Design Smell چیست؟
 • آشنایی با Design Smell های رایج
  • Rigidity
  • Fragility
  • Immobility
  • Viscosity
  • Needless Complexity
  • Needless Repetition
  • Opacity

اصول SOLID

 • Single Responsibility Principle (SRP)
 • Open-Closed Principle (OCP)
 • Liskov Substitution Principle (LSP)
 • Interface Segregation Principle (ISP)
 • Dependency Inversion Principle (DIP)

اصول Component Cohesion

 • The Reuse/Release Equivalency Principle (REP)
 • Common-Reuse Principle (CRP)
 • Common-Closure Principle (CCP)

اصول Component Coupling

 • Acyclic Dependencies Principle (ADP)
 • Stable-Dependencies Principle (SDP)
 • Stable-Abstractions Principle (SAP)

اصول و قواعد دیگر

 • KISS
 • YAGNI
 • DRY
 • Composition over inheritance
 • Law of Demeter (Principle of least knowledge)

الگوهای طراحی GOF

Creational Patterns

 • Abstract Factory
 • Builder
 • Factory Method
 • Prototype
 • Singleton

Behavioral Patterns

 • Chain of responsibility
 • Command
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template method
 • Visitor

Structural Patterns

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Facade
 • Flyweight
 • Proxy

الگوهای دیگر

 • Specification
 • Composite Specification
 • Object Pool
 • Private Class Data