تخفیف ویژه آموزش Git به همراه GitLab + Github و Azure DevOps مدت محدود
آموزش Entity Framework Core, در دوره آموزش Entity Framework Core دانشجویان با تکنولوژی EF Core به طور کامل آشنا می شوند.

دوره آموزش Entity Framework Core

درباره دوره

Entity Framework Core جدیدترین تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت لایه ی Data Access در برنامه های cross-platform است. Entity Framework Core یک نسخه ی سبک، قابل توسعه و cross-platform است. Entity Framework Core دسترسی به داده ها را ساده می سازد و به برنامه نویسان اجازه می دهد تا مدل مفهومی مورد نیاز برای کسب و کار خود را ایجاد کنند.

پیش نیاز دوره

 • آشنایی با زبان برنامه نویسی #C
 • آشنایی با مباحث پایگاه داده و کار با پایگاه داده SQL Server

مخاطبین دوره

 • آن دسته از برنامه نویسان و دانشجویانی که تاکنون از تکنولوژی های قدیمی مانند ADO.NET برای ارتباط با پایگاه داده و پیاده سازی لایه ی Data Access استفاده می کرده اند و در حال حاضر قصد یادگیری تکنولوژی Entity Framework Core که تکنولوژی جدید مایکروسافت است را دارند.
 • شرکت های تولید نرم افزاری که به دنبال تکنولوژی مناسب برای پیاده سازی لایه ی DataAccess نرم افزارهای خود هستند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که تجربه کار با Entity Framework را دارند و می خواهند با تکنولوژی جدید NET Core. اقدام به برنامه نویسی نمایند.

اهداف دوره

 هدف از برگذاری این دوره، آشنایی کامل دانشجویان با لایه Data Access و نحوه ی استفاده از تکنولوژی EF Core در این لایه می باشد. همچنین در این دوره هنرجویان با معماری Onion و پترن Dependency Injection آشنا می شوند.

سرفصل دوره آموزشی

مروری بر قابلیت های مهم زبان #C

 • Extension Methods
 • Anonymous Types
 • Lambda Expressions
 • Delegate
 • Func
 • Action
 • Predicate

کار با Genericها در #C

 • Generic Method
 • Generic Class
 • Generic Interface
 • Generic Inheritance
 • Generic Constraints

Dependency Injection

 • Dependency Injection Introduction
 • Dependency Inversion Principle
 • Inversion Of Control (IOC)
 • Service Lifetimes(Singleton, Scoped, Transient)
 • Introducing Popular IOC Containers

Entity Framework Core

 • Entity Framework Core Introduction
 • Difference Between EF Core & EF 7
 • NuGet چیست ؟
 • Installing EF Core
 • آشنایی با رویکرد های استفاده از EF Core
 • Database First
 • Code First
 • Model Design
 • Introducing DBContext
 • تعریف DbSet ها
 • Setting Connection String
 • EF Core Migration
 • Adding Data To Database
 • Updating Data
 • Deleting Data
 • Query Data From Database
 • Mapping (Fluent API & Data Annotation)
 • Different Types Of Relations
 • One-to-One Relation
 • One-To-Many Relation
 • Many-To-Many Relation
 • Filtering Data
 • Searching Data
 • Eager Loading
 • Explicit Loading
 • Sorting and Paging
 • Projection
 • Join Entities
 • Like in EF Core
 • Managing Concurrency
 • Inheritance
 • Shadow Property
 • EF In Onion Architecture
 • Transaction
 • Generic Repository

یادگیری الگوهای متدوال برای کار با پایگاه داده :

 • الگوی طراحی Repository
 • الگوی طراحی Unit of Work
 • Transaction Per Request
 • Transaction Per Use Case

Onion Architecture

 • Section Introduction
 • What Is Onion Architecture
 • Domain Layer
 • Application Layer
 • Infrastructure
 • Presentation Layer
 • Creating A Real Service Using Onion Architecture