• تهرانپارس ، خ شهید محمود آمینه بزرگراه رسالت، پلاک 213، طبقه2، واحد7

 • 021-77295097 0912-8099518

 • شنبه تا پنجشنبه۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر

پکیج آموزش معماری پیاز(Onion Architecture)

درباره دوره

دوره جامع طراحی و پیاده سازی مدرن نرم افزار با هدف آموزش تمام مهارت های لازم جهت تولید نرم افزار با کیفیت و کم هزینه برای برنامه نویسان طراحی شده است.

تاریخ شروعتعداد ساعتساعت برگزارینام استادهزینه (تومان)وضعیتثبت نام

پیشنیاز ها

حداقل 3 سال سابقه برنامه نویسی با C#

مخاطبین

 • آن دسته از برنامه نویسانی که به مباحث طراحی و معماری نرم افزار علاقمند بوده و قصد دارند تا با بروزترین روش های طراحی و معماری آشنا شوند.
 • شرکت های تولید نرم افزار و سازمان هایی که به دنبال معماری مناسب جهت پیاده سازی نرم افزارهای تجاری بزرگ با کیفیت، قابل تست، مقیاس پذیر و توزیع شده با بازدهی بالا هستند.
 • آن دسته از تیم هایی که به دنبال اصلاح و ارتقای چرخه ی تولید خود توسط تکنیک ها و فرآیند های BDD می باشند.
 • آن دسته از برنامه نویسانی که به دنبال یادگیری تست نویسی در 3 حوزه ی Unit ،Integration و Acceptance می باشند.
 • برنامه نویسانی که قصد دارند با یادگیری اصول و الگوهای طراحی، نرم افزار با کیفیت، قابل توسعه و کارآمد طراحی کنند.

اهداف دوره

این دوره با هدف آموزش تمام مهارت های لازم جهت تولید نرم افزار با کیفیت و کم هزینه برای برنامه نویسان طراحی شده است. دانشجو در ابتدای دوره با Code Smell ها آشنا می شود و تفاوت بین کد خوب و کد بد را می آموزد. سپس نکات و روش های Clean Coding را می آموزد و از طریق مثال های واقعی با نحوه نوشتن کد تمیز آشنا می شود. سپس با یادگیری روش های Refactoring و تکنیک های آن، نحوه اصلاح کدهای فعلی خود را یاد می گیرد.

پس از یادگیری اصول کدنویسی و پیاده سازی صحیح، دانشجو وارد بحث طراحی و معماری سیستم می شود. ابتدا با مفاهیم و اصول طراحی شی گرا مانند SOLID آشنا می شود و پس از آن الگوهای طراحی (Design Pattern) را می آموزد.

پس از آن دانشجو با Unit Testing و TDD و پس از آن با Acceptance Testing و BDD آشنا می شود و روش ها و اصول نوشتن تست های خودکار را فرا می گیرد و به طور حرفه ای از فریم ورک ها و ابزارهای آن مانند Specflow و xUnit استفاده می کند.

پس از این مرحله، پروژه ای به عنوان هدف تعریف می شود تا به عنوان Case-Study طراحی و پیاده سازی شود. در این مرحله دانشجو با Domain-Driven Design آشنا شده و اجزاء سیستم هدف را از طریق Strategic Design شناسایی و تفکیک می کند و پس از آن الگوها و روش های مطرح شده در Tactical Design را از طریق پیاده سازی یکی از Bounded Context ها می آموزد. سپس لایه های دیگر نرم افزار از جنبه طراحی و معماری مورد بررسی قرار می گیرد و پیاده سازی آنها بر روی پروژه هدف انجام می گیرد. در جریان این پیاده سازی، تکنیک ها و الگوهای زیادی مانند CQRS, Micro services, Event Sourcing مورد بررسی و پیاده سازی قرار خواهند گرفت.

در آخر دوره دانشجو (که جلسات قبل با Claim-Based Identity آشنا شده است) راه اندازی یک Identity Server را مشاهده می کند و با مفاهیم و پروتکل های استاندارد آن (مانند OAuth و Open ID Connect) آشنا می شود.

سرفصل دوره:

Clean Coding, Refactoring

 • Code Smells
 • Practices & Techniques of Clean Coding
 • Pattern-Based Refactoring
 • Defensive Coding
 • Design by Contract & Code Contracts

Software Design

 • Software Design Process
 • Software Architecture
 • Detailed Design
 • The Object Model (Classes & Objects)
 • Relationships among Classes (Dependency, Association, Aggregation, Composition, ...)
 • Design Smells
 • Design Principles (GRASP, SOLID, KISS, DRY, …)
 • Dependency Injection

Design Patterns

 • Creational Patterns
  • Abstract Factory
  • Builder
  • Factory Method
  • Prototype
  • Singleton
 • Structural Patterns
  • Adapter
  • Bridge
  • Composite
  • Decorator
  • Façade
  • Flyweight
  • Proxy
 • Behavioral Patterns
  • Chain of Responsibility
  • Command
  • Interpreter
  • Iterator
  • Mediator
  • Memento
  • Observer
  • State
  • Strategy
  • Template Method
  • Visitor

Domain-Driven Design, CQRS

 • Introduction to DDD
 • Ubiquitous Language
 • Strategic Design
  • Domain
  • Subdomain & Types
  • Bounded Context
  • Context Mapping
 • Tactical Design & Patterns
  • Entity
  • Value Object
  • Aggregate & Aggregate Root
  • Domain Service
  • Domain Event
  • Repository
  • Factory
 • Relationship between bounded contexts
  • Shared Kernel
  • Customer/Supplier
  • Conformist
  • Anti-Corruption Layer (ACL)
  • Separate Ways
  • Open Host Service
  • Published Language
 • Integrating Bounded Contexts
  • Via REST, RPC
  • Via Messaging
  • Introduction to NServicebus
 • Architecture
  • Onion Architecture, Hexagonal Architecture, Ports and Adapters, Clean Architecture
  • Domain Layer
  • Application Layer
  • Infrastructure Layer
  • Service Layer
  • Presentation Layer
  • Cross-Cutting Concerns
   • Aspect-Oriented Programming (AOP)
   • Logging
   • Caching
   • Security
   • Exception Handling
  • Command Query Responsibility Segregation
  • Event Sourcing

Persistence

 • Introduction to Popular ORMs (NHibernate, EF, …)
 • Techniques for Persisting Aggregate Using Entity Framework & NHibernate
 • Repository & UnitOfWork Pattern
 • Introduction to NoSQL

Service Layer

 • Introduction to REST, RPC
 • REST Architectural Constraints
 • REST API Design Strategies & Rules
 • Content Negotiation
 • Introduction to ASP.NET Web API
 • Advanced Web API Topics (Versioning, Message Handlers, Media Formatters, Security, …)

Presentation Layer

 • Introduction to SPA (Single-Page Application) & Frameworks (Angular, React)
 • Presentation Patterns (MVVM, MVC, MVP)
 • Task-based UI

Identity Management

 • Terminology (STS, RP, Token, …)
 • Claim-based Identity
 • OAuth, OpenID Connect
  • Implicit Flow
  • Authorization Code Flow
  • Client Credential Flow
  • Resource Owner Password Credential Flow
 • OWIN, Katana, ASP.NET Identity
 • Thinktecture Identity Server

Test-Driven Development (TDD)

 • Terminology (Test Suite, Test Method, …)
 • Goals of Test Automation
 • Levels of Testing (Unit, Integration, Acceptance, Stress, …)
 • Test Pyramid
 • Testable Design
 • Quality Attributes of Good Test suite
 • Test Smells
 • Testing Strategies
 • Introduction to TDD
 • TDD Cycle
 • .NET Testing frameworks (xUnit, NUnit, …)
 • Test Doubles (Mock, Fake, Stub, …)
 • .NET Test Double Frameworks (NSubstitute, Moq, …)
 • 4-Phase Tests
 • Fixture-Setup Patterns
 • Result Verification Patterns & Frameworks (FluentAssertions, NFluent, …)
 • Fixture-Teardown Patterns
 • Test Parallelization
 • Testing Database & Data Access Layer
 • Continuous Testing Tools (NCrunch)
 • Continues Integration Tools (TFS, Team City)
 • Code Coverage Tools (DotCover)

Behavior-Driven Development (BDD)

 • Terminology (Feature, Acceptance Criteria, Example, …)
 • Feature Injection
 • Identifying Key Examples
 • Using Ubiquitous Language in Scenarios
 • Introduction to Gherkin Syntax (Given/When/Then)
 • Introduction to Specflow
 • Layering & Architecting Acceptance Tests
 • Automating UI Layer
  • Introduction to browser Automation tools (Selenium)
  • Page Object Model Pattern
 • Automating Non-UI Layer